Vilkår for deltakelse på våre turer

GENERELLE VILKÅR FOR DELTAKELSE PÅ FELLESTURER I NORGE MED SANDEFJORD TURISTFORENING

(Oppdatert  2018)

Generelle vilkår for deltakelse på Sandefjord Turistforening fellesturer i Norge. Sandefjord Turistforening (også kalt arrangøren) sine turer er regulert av Lov om Pakkereiser som trådte i kraft 25.8.1995, og forskrifter av 13.9.2009. Det tas forbehold om eventuelle endringer i vilkårene. 

1. Påmelding/medlemskap


Fellesturene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes fysiske og psykiske evne til å gjennomføre turen, se pkt. 11. Medlemmer av DNT har medlemspris.  Ikke-medlemmer må betale et tillegg hvis de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når booking er utført.   Ha medlemsnummer klart ved påmelding. Dette finner du på MIN SIDE eller SMS.  Er du ikke medlem må du oppgi fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer.


2. Avtale/dokumenter


Avtalen mellom deltakeren og arrangøren består av:
- Turbeskrivelsen på sandefjord.dnt.no med fakta og opplysninger om denne og foreningens "vilkår for deltakelse på fellesturer".
- Spesialprogram på turer hvor dette er spesifisert på sandefjordturistforening.no

3. Pris


Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt under turbeskrivelsen med tilhørende program på sandefjordturistforening.no. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før avreise. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover hva programmet fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker. 

4. Betaling


Påmelding gjøres via hjemmesiden og betaling foretas samtidig. Vilkår for tur og betaling ligger i disse generelle vilkår.

5. Endring av bestilling

a Bytte av tur
Innen 30 dager før avreise kan kjøperen bytte til en annen tur mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person. Endringer som kreves senere enn 30 dager før avreise, anser arrangøren som avbestilling og ny bestilling. Se punkt 7. Mot et administrasjonsgebyr på kr 300,- per person kan kjøperen i samråd med arrangøren overdra en reise som er fullt betalt til en annen person som fyller betingelsene for å kunne delta på arrangementet. Overdragelsen kan ikke skje dersom dette er i strid med andre regler som arrangøren er bundet av.

b Endringer på en bestilling
Endringer på en bestilling (f.eks. reisevei, tillegg/fradrag etc) der bestillingssammendrag er sendt ut, kan medføre at det blir lagt til kr 300,- i administrasjonsgebyr.

6. Forsikringer


Sandefjord Turistforening vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring. 

7. Avbrudd


Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Sandefjord Turistforening er ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden. Se for øvrig pkt. 12 klager.


8. Avlysning av arrangement


Arrangøren kan avlyse et arrangement på grunn av:  vanskelige værforhold, for få tilmeldte, mangel på turleder eller lignende. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne 
- senest 14 dager før avreise for turer med varighet på 5 dager eller mer og 
- senest 7 dager før avreise for turer med varighet på 4 dager eller mindre. 
Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. 

9 Endringer av arrangementet før turstart

Arrangøren skal, hvis mulig, gjennomføre arrangementet i henhold til programmet. Det tas forbehold om at programmet kan måtte endres på grunn av vesentlige endringer i rutetider, endrede åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre turen som planlagt. Hvis mulig skal arrangøren meddele eventuelle vesentlige endringer før avreise. Slike endringer gir deltakeren rett til å trekke seg fra arrangementet. Hele det innbetalte beløp vil da bli refundert. Dårlig værvarsel i forkant av arrangementet defineres ikke som «Vesentlige endringer». 

10 Endringer underveis på turen 

Turleder kan gjøre endringer eller avslutte turen på grunn av:  skade på turleder, ulykke eller lignende. Ved avsluttet tur får deltakerne refundert den ubenyttede delen av turpakken.  Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. Refusjon blir sendt deltakerne etter at de har sendt inn sitt krav til arrangøren.

Turleder gjør sikkerhetsmessige vurderinger underveis, blant annet basert på vær og føre. Dette kan føre til at man kan ligge værfast eller at ruta blir lagt om. Det er noe man må påregne ved ferdsel i fjellet. Det gis ikke refusjon av turprisen ved slike endringer.

11. Deltakernes ansvar


Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er fysisk/psykisk i stand til å delta på arrangementet, uten belastninger for seg selv eller andre. Hvis en deltaker er klar over at helsetilstanden ikke er god, er hun/han forpliktet til å konsultere lege. Deltakerne må ha med seg klær/utstyr som egner seg for turen.  Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turlederens anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske/psykiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra arrangøren. Deltakeren må selv bære omkostningene ved hjemreisen. Deltakeren kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser.

For deltakelse på fellesturer vinter må alle deltakere også lese nøye gjennom  arrangørens vilkår.
​​​​​​​Spesielt viktig er det å legge merke til sikkerhetsutstyret alle deltakere må ha med.

12. Klager


Turlederen skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til Sandefjord Turistforening så raskt som mulig og senest 4 uker etter at arrangementet er avsluttet.

13. Forbehold og fotografering


Informasjonen i turprogrammet er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i rutetider, åpningstider for overnattingsstedene, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne. Som deltaker på fellesturer arrangert av  Sandefjord Turistforening kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg for å bli tatt bilde av må du informere turleder om dette, helst når turen starter.

14. Deling av e-post til deltakerne

På enkelte turer hvor det er gunstig at deltakerne samkjører til oppmøtested, kan vi komme til å dele e-postadressene til deltakerne. Dette for å legge best mulig til rette for at deltakerne kommer enklest og rimeligst til og fra startsted for turen.

​​​​​​​