Nye Vedtekter vedtatt av årsmøte 19.mai 2021

​​​​​​​Vedtekter for Sandefjord Turistforening


 • Vedtatt på generalforsamling 15. desember 1932, endring på årsmøtet 22.3.2017, 13. mars 2019 og 19. mai 2021.


§ 1. Formål

 • Sandefjord Turistforening har som formål å legge til rette for et allsidig, naturvennlig og enkelt friluftsliv for alle aldersgrupper og personer med funksjonsnedsettelser i Sandefjord.

​​​​​​​

 • Foreningens oppgaver skal være:
 • Rydding og merking av stier og løyper, samt tiltak for framkommelighet
 • Arrangere turer og aktiviteter
 • Utgi kart Drive tursenter for salg av kart og enkle tureffekter
 •  Eie og drive hytter og aktivitetssentre innenfor formålet
 •  Drive et aktivt informasjonsarbeid gjennom relevante kanaler
 •  Arbeide for sikring og vern av natur og friluftsområder i Sandefjord og omegn
 • Samarbeide med andre natur, frilufts- og miljøorganisasjoner.
 • Foreningen skal være tilsluttet Den Norske Turistforening.


§ 2. Medlemmer

 • Medlemmer er de som har betalt medlemskontingent etter følgende kategorier:
 •  Hovedmedlem
 •  Student / ungdom (19-26 år)
 •  Skoleungdom (13-18 år)
 •  Honnørmedlem
 • Husstandsmedlem til hoved-, student- eller honnørmedlem
 • Barnas Turlag (0-12 år)
 •  Livsvarig medlem
 • Familiemedlemskap


 • Kontingenten skal svare til DNTs satser. DNT står for innkreving av medlemskontingenten.

​​​​​​​​​​​​​​

Personer som har nedlagt verdifullt arbeid i foreningen, kan av styret tildeles foreningens hedersmerke.
Personer som har ytet foreningen særlig fortjeneste, kan av styret foreslås utnevnt til æresmedlem. Forslag om æresmedlemmer forelegges årsmøtet til avgjørelse.
Årsmøte Sandefjord turistforening 19.05.21


§ 3. Æresbevisninger

Personer som har nedlagt verdifullt arbeid i foreningen, kan av styret tildeles foreningens hedersmerke.

Personer som har ytet foreningen særlig fortjeneste, kan av styret foreslås utnevnt til æresmedlem. Forslag om æresmedlemmer forelegges årsmøtet til avgjørelse.


§ 4. Årsmøte​​​​​​​

Årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned med minst fem ukers varsel ved annonse i lokal presse og gjennom andre relevante informasjonskanaler. Innkomne forslag til årsmøtet skal sendes styret fire uker før kjent dato for årsmøtet og styrebehandles tre uker før. Alle styrets papirer til årsmøte legges ut to uker før.

 Valg av møteleder og godkjenning av årsmøtets forretningsorden, som fremgangsmåte for stemmegiving, og avgjørelse av valg ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet vil møteleder ha dobbeltstemme.

 •  Årsberetning
 •  Revidert regnskap. Regnskapet følger kalenderåret


 Valg av styre

o styreleder

o nestleder

o økonomiansvarlig

o sekretær

o 3 styremedlemmer, hvorav en av dem er fra DNT Ung

o 3 varamedlemmer​​​​​​​


Styret har syv faste medlemmer og tre varamedlemmer. Valgkomiteene tar kontakt med komiteene som skal være representert i styret. I tillegg skal det være en representant i styret som har ansvar for eiendom. Styrets leder velges for to år. Det tilstrebes også at de øvrige styremedlemmene velges for to år med en forskyvning i valgtidspunkt slik at tre styremedlemmer trer ut hvert år. Varamedlemmene velges for ett år.

 •  to revisorer velges for ett år


 • Valg av revisorer
 • To revisorer velges for ett år


 •  Valg av valgkomite
 • 3 medlemmer

 Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år slik at ett medlem trer ut hvert år. Første gang velges leder for ett år, nestleder for to år, og det tredje medlem for tre år. Kontinuerlig opprykk gjennom treårs perioder.


 • Valgkomiteens innstilling skal foreligge to uker før kjent dato for årsmøtet. Valgkomitèen tar kontakt med komitèene for å få forslag til styrerepresentanter.


 • Styret presenterer utvalg/komiteer og sørger for at dette gjøres kjent for alle medlemmer gjennom hjemmeside og andre relevante kanaler.


 •  Saker og forslag til behandling fra medlemmene. Sakene må være innenfor Foreningens formål, må foreligge skriftlig og være innkommet til styret senest tre uker før kjent dato for årsmøtet.


 •  Styrets forslag til driftsbudsjett for kalenderåret når årsmøtet holdes.


 • Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel ved styrebeslutning eller hvis minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det.


 • Årsmøtet bestemmer fremgangsmåten for stemmegivning. Alle valg avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.


 • Alle medlemmer i Sandefjord Turistforening som fyller 15 år i medlemsåret har stemmerett og kan velges til tillitsverv.


§ 5. Styrets oppgaver

 • Lede foreningens ordinære drift og forvalte foreningens eiendeler og midler i henhold til vedtekter, instruks vedtatt av styret og årsmøtevedtak.
 •  Fondsmidler bundet av tidligere årsmøtevedtak kan først disponeres etter nytt vedtak ved alminnelig flertall i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
 •  Styremøter avholdes regelmessig etter oppsatt møteplan. Varamedlemmer innkalles til alle styremøter og har tale- og forslagsrett. Styreleder leder møtene. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede og enstemmig. Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Ekstraordinært styremøte kan sammenkalles når minst to av styremedlemmene krever det.
 •  Styreleder leder foreningens møter og forhandlinger, har signaturrett og etablerer en fullmaktsmatrise.
 •  Sekretær fører protokoll over styremøter, medlemsmøter og årsmøter.
 •  Økonomiansvarlig er ansvarlig for at regnskap føres i henhold til lovverk og god forretningspraksis, og for at foreningens midler er sikret forsvarlig.

§ 6. Administrasjon

 • Administrasjonen ledes av en daglig leder. Den daglige leder har møte-, forslags- og talerett på styremøter. Styret utarbeider instruks for daglig leder.

§ 7. Vedtektsendring

 • Endringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendring må være innkommet skriftlig til styret minst fire uker før kjent dato for årsmøte.


§ 8. Oppløsning

 • Oppløsning av foreningen kan bare vedtas av to ordinære påfølgende årsmøter med ¾ flertall. Forslag om oppløsning skal sendes alle foreningsmedlemmene minst tre uker før årsmøte holdes.

 • Ved eventuell oppløsning overdras foreningens midler til Den Norske Turistforening.
Klikk her for å skrive tekst.