Allemannsretten - Tranga

Plan om rekreasjonsområde og tilgjengelighet
Plan om rekreasjonsområde og tilgjengelighet

Til Ordfører

Sandefjord kommune                                                                                                                                                    29.03.22

Forslag om utarbeidelse av reguleringsplan kyststi – Allemannsretten - Tranga

Det er et overordnet mål for en rekke frivillige organisasjoner i Sandefjord å sikre allemannsretten og fri bevegelighet for folk flest langs fjorden. Vi var derfor svært fornøyd med at det ble fremmet forslag om utarbeidelse av en reguleringsplan for å sikre sammenhengende kyststi på hver side av fjorden innenfor Tranga.

Vi har registrert at de fleste partier i Sandefjord setter ivaretagelse av allemannsretten og fri ferdsel på sitt partiprogram. Høyre har således programfestet: Videreføre arbeidet med å utvikle og forlenge kyststien slik at den blir en sammenhengende sti fra Larvik til Tønsberg.

Fremskrittspartiet har i sitt lokalvalgsprogram følgende formulering: Sandefjord FrP vil satse på etablering og vedlikehold av turløyper og andre frilufts arenaer som kommer folk flest til gode.

Senterpartiet har ingen formuleringer om dette i sitt lokalvalgsprogram.

Men disse tre partiene gikk likevel i Formannskapet 15.03.22 imot å vedta reguleringsplan for kyststien. Det er betimelig å spørre hvorledes dette samsvarer med partiprogrammet. De frivillige organisasjonene arbeider nettopp for at allemannsretten skal bli ivaretatt og er glad for at partier tar det inn i sitt program. Men er det slik at dette bare er velgerflesk uten vilje til oppfølging?


I medhold av kommunelovens § 12-1 kan vi kreve at saken behandles i kommunestyret. Vi ber om ordførerens bekreftelse på at kommunestyret vil behandle saken. I motsatt fall vil vi sørge for nødvendige 300 underskrifter fra velgere i Sandefjord slik at kommunestyret plikter å behandle forslaget.


Med vennlig hilsen Erik Bryn Tvedt


Denne henvendelsen ble sendt til ordfører Bjørn Ole Gleditsch.  

Og uten at det er nødvendig med velgernes underskrift, blir denne saken som er mye omtalt i lokal media, tatt opp til ny politisk behandling i kommunestyrets møte i mai.

Dette besluttet ordføreren 1.april 2022 som dermed imøtekom henvendelsen fra Erik Bryn Tvedt, naturvernkontakt i Sandefjord Turistforening.

Dette er svært viktig for oss, og andre som kjemper for fri beveglighet for mennesker i bynære og kystnære områder.


Hva betyr å regulere? Det er det mange som er usikre på

Sandefjord kommune gir oss innsikt i hva det vil si å regulere områder. Noen frykter for ekspropiasjon av sine eiendommer. 

Å regulere vil si at det gjøres avtaler og det forhandles med grunneiere slik at det kommer alle tilgode. Vi anbefaler å bruke litt tid på å lese dokumenter som forteller alt om hva vi mister om vi ikke får en organsiert form for bruk av verdifull rettighet til sjøen.Viser til Sandefjord kommune sine sider hvor du finner dokumenter og folks meninger 

Det er komplisert alt som har med regulering å gjøre, men ikke uforståelig. Det er derfor så viktig at vi lar våre myndigheter ivareta alles interesser innenfor lovregulerte former.  Vi viser her til Regjeringen om hva som skal hensynstas i et slikt styringsverktøy Regjeringen.no


Allemannsretten 

Allemannsretten har gjennom genereasjoner gitt oss tilgang til kysten. I andre byer som f.eks. Drammen har det vært tverrpolitisk enighet om å regulere i byens sentrum langs Drammenselvas utløp med stor suksess.

En fjordpromenade er en enorm magnet! Den kan friste til søndagsturer, joggeturer, sykkelturer, rullestol-, og rullatorturer, barnevogntrilling. Den kan friste med lekeområder, treningsområder, serveringssteder, utsiktspunkter, hvilebenker, scener, kajakkutleie, badeplasser, ja - listen er uendelig. Og ikke minst er den en visuell sammenbinding av byen og fjorden som ville økt Sandefjords attraktivitet og vår alles bruk og visuelle opplevelse av fjordkanten. En slik promenade vil stimulere folk til også å gå videre og ut i den vakre naturen som omgir oss.

Men hvis denne traséen ikke har vern gjennom en reguleringsplan slik at den kan utvikles planmessig og sammenhengende blir den til et evighetsarbeid og et makkverk der hver lille bit skal ha sin kamp kanskje helt opp i rettssystemet. Eller - flertallspartiene vil fortsette å ri sin kjepphest å sørge for at eiendomsretten trumfer folkemeningen og demokratiet.  La oss arbeide for at også alle partier i Sandefjord slutter opp om denne planen til kommunestyremøte i mai!

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 1. april 2022