DNT`s smitteverninstruks

Foto: Kirsten Hegge

Nye nasjonale tiltak trer i kraft natt til torsdag 9.desember 2021, og gjelder i fire uker. Denne instruksen gjelder inntil ny instruks gis. Nødvendige justeringer vil bli gjort når nasjonale retningslinjer tillater dette. 

Smitteverninstruks for turer og aktiviteter i regi av DNTs medlemsforeninger
Hver enkelt medlemsforening forplikter seg til å følge anbefalingene fra offentlige myndigheter. Dette gjør det viktigere enn noen gang at alle foreninger er oppdatert på eventuelle lokale innstramminger og gjør justeringer deretter. Det oppfordres til tett dialog med lokale helsemyndigheter.
Informasjon og tiltak for å forebygge koronavirus vil alltid være oppdatert på Folkehelseinstituttets nettside (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/). En egen liste over de siste oppdateringer finnes under «Om koronaveilederen». I tillegg kan nettsiden www.helsenorge.no være en god ressurs. Denne nettsiden har en god chat og en egen informasjonstelefon

Nye nasjonale regler:


• Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
• Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer.
• Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
• Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
• Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand.
• 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
• Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
• Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
• Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
Det skal ikke legges opp til organisert tur/aktivitet med mindre man er trygg på at turen/ aktiviteten ikke bidrar til unødig smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes og DNTs smitteverninstruks. I motsatt tilfelle skal turen/aktiviteten avbrytes umiddelbart.
3.1 Det er ingen anledning til deltakelse for personer so er:
• Smittet av korona, er i karantene/hjemmeisolering eller som har symptomer på luftveisinfeksjon eller nedsatt allmenntilstand.
• Ikke følger de regler og retningslinjer for deltakelse på tur / aktivitet som arrangør har lagt til grunn.
3.2 Tydelig informasjon må gis:
• Det må gis tydelig og klar informasjon om aktivitetstilbudet og hvordan vi skal fungere sammen på tur, til alle som deltar.
• DNTs nettsider, UT.no og den enkelte medlemsforening må ha god informasjon om de smitteverntiltakene som gjelder for aktiviteten.
• Informasjon må også gjentas for alle deltakere ved oppstart av turen/ aktiviteten.
• Vi anbefaler at det like i forkant av turer med forhåndspåmelding sendes ut en sms med påminnelse om at det ikke er anledning til deltakelse hvis man har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene.
Det er den enkelte deltakers plikt å følge de pålegg og anbefalinger som arrangøren gir, og det er derfor ikke krav om kontrolltiltak.

Følgende regler skal gjelde for gjennomføringen av turer og aktivitet:


• Man skal holde minst èn meters avstand til alle som ikke tilhører samme kohort. Vær også oppmerksom på at det kan være nasjonale eller lokale innstramminger som krever større avstand.
• Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppen.
• Unngå håndhilsning, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere.
• DNT har ingen ekstraordinære aldersbegrensninger for våre aktiviteter (dette gjelder både deltakere og turledere).
• Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr, inkludert antibac, og det skal i minst mulig grad deles på utstyr i gruppen.
• Det er tillat med bruk av delt fellesutstyr, men den ansvarlige for aktiviteten skal påse at alle er nøye med håndhygiene og at utstyret vaskes / desinfiseres jevnlig, der dette er mulig.
• Ved innendørs kurs / aktivitet: Smitterisikoen kan være større i rom med dårlig ventilasjon. Bruk og vedlikehold av ventilasjonsanlegg bør følge vanlige rutiner og holdes på vanlig nivå. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og eventuelt under øvelsen/aktiviteten, for eksempel 30 minutter sammenhengende før man tar pause med lufting e.l. innendørs.

Arrangement:


• Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
• 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
• Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
• Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
• Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
• På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Beredskap

Telefonnummer til kommunelegen er 116 117 i alle kommuner og telefonnummeret skal stå på eget varslingsskjema.
I tillegg til vanlig førstehjelpsutstyr skal turleder ha med seg antibac (eller tilsvarende) og munnbind.

På overnattingsturer er dette obligatorisk. Munnbind benyttes kun til personer man har mistanke om er smittet. Anbefalt munnbind er et kirurgisk munnbind TYPE I (Iso Standard/EN 14683). Et ikke- medisinsk munnbind bør benyttes, om ikke annet munnbind er tilgjengelig.
Vi må alltid være forberedt på en nødsituasjon kan oppstå i forbindelse med vår aktivitet.

Når en nødsituasjon oppstår, må vi gjør alt vi kan for å avhjelpe situasjonen selv om dette kan bety at generelle smittevernråd ikke blir overholdt.

Skrevet av Kirsten Elise Hegge 8. desember 2021